Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýokary okuwdan soňky
türkmen we halkara bilim ülňüleri boýunça Portaly


Türkmençe English
Türkmenistanda ýokary okuwdan soňky bilim
Umumy maglumat
Doktorantura
Ylymlaryň doktory dissertasiýasyny taýýarlamak üçin ýokary okuw mekdepleriň işgärlarini ylmy işgär wezipesine geçirmek
Aspirantura
Kandidatlyk synaglary
FAQ we goldaw ulgamlary
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň saýty

SCST

Maglumat gorlaryny gözlemek

Gadyrly myhman,

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeşiň ýokary okuwdan soňky türkmen we halkara bilim ülňüleri boýunça Portaly hoş geldiňiz. Şu web saýtyň maksady aspiranturanyň geljekki mümkinçiliklerini öwrenýän halkara tejribesiniň, şeýle hem Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtda aspirantura derejesinde okamaga isleg bildirýän Türkmenistanyň talyplarynyň — aspirantlarynyň, ylmy barlaglar boýunça jemgyýetçilikleriň agzalarynyň we mugallymlaryň tejribesiniň esasynda gelýän maglumatlary toplamakdyr.

Mundan başga- da, websaýt Türkmenistanda aspirantura bilimini almak isleýän daşary ýurtly talyplar, ylmy barlag jemgyýetçilikleriniň we bilim boýunça ygtyýarlandyrylan edaralaryň wekilleri üçin bilim boýunça ülňülere we halkara ülňülerine laýyklykda goşmaça bilim almak boýunça giňişleýin maglumatlary almaga mümkinçilik döredýär. Websaýt goşmaça bilim almak boýunça maglumatlaryň dört toplumyndan ybaratdyr. Maglumatlar üç dilde — türkmen, iňlis we rus dillerinde berilýär.

Türkmenistanda aspirantura biliminiň ulgamy şu websaýtda gözleg ulgamy arkaly alyp bolýan umumy maglumat we kadalaşdyryjy esasdan ybaratdyr. Aspirantura derejesiniň üç tapgyry — master, doktorlykda öňki we doktorlyk derejeleri hem-de okuw meýilnamalary hem anyk beýan edilendir.Mundan başga-da aspirantyň hünür bilimi hem-de ýokary okuw mekdepleri bilen gatnaşyklar bilen bilelikde okuw guramagyň ygtyýarlandyrylan maksatnamalary barada hem maglumat berilýär.

Websaýtda Türkmenistanda ýokary bilim almak barada ähli zerur bolan maglumatlar bardyr. Okuwy goldamak boýunça ulgamlar milli we halkara alyş - çalyşa hem - de okuw maksatnamalaryna degişli maglumatlardan ybaratdyr. Şeýle hem siz saýtda CIMO ýewropa maksatnamasy we beýleki maksatnamalar bilen tanşyp bilersiňiz.

Ýokary geňeş — Tacis ýurtlarynyň saýlanan synyndaky 2008-nji ýylyň aspirantura biliminiň ülňüleriniň synynda Türkmenistanda aspirantura biliminiň ulgamyna meňzeş formatda anyk maglumatlar berilýär. uzak>>>

Ýewropada ýokary okuwdan soňky bilim
Bolonýa prosessi
Ýewropa Bilelesigiň döwletlerinde praktika
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýokary okuwdan soňky bilim
Syýasat we umumy soraglar
Bilim ulgamy we okuwy dowam etmek
Okuw goldaw ulgamy we hilini barlamak
Ýokary okuwdan soňky bilim bouna halkara gatnasyklary
UNESCO we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki guramalary
Ýewropa Bilelesigi
OECD
Bilim boýunça halkara gatnaşyklar

Käbir döwletlerde ýokary okuwdan soňky bilim:

Azerbajan Finllýandiýa Iordaniýa Gazakystan Rossiýa
Baha bermek we hile güwä geçmek
Copyright © 2008-2009 Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeş