ÇÖLLERI ÖZLEŞDIRMEGIŇ MESELELERI #3-#4

MAZMUNY

Ýowjanow H., Atamanow B., Garryýewa A. 
Hazar deňziniň suwunyň hilini derňemek we ony innowasion usullar bilen süýjetmek

Daňatarow A.
Gurak şertlerde topragy işläp bejermegiň aeroekologik we agronomçylyk talaplary

Durdyýew O., Begmatow I., Geldiýew R.
Türkmenistanda oba hojalyk ekinlerini dürli suwaryş usullary bilen suwarmagyň tejribesi

Grafowa W.A., Orazklyçew O.A.
Gipertensiýa metabolik sindromasy yssy howa şertlerinde keseller

Muhammetgulyýewa O.S.
Arid sebitleriniň ýaşaýjylarynda garynjykly aritmiýa sindromynyň kliniki we çaklama ähmiýeti

Gurbanmämmedowa G., Atahanow G., Keljäýew P., Ýusupow G., Aşyralyýew A. 
Türkmenistanyň ýabany ösýän seýrek ösümlikleriniň ýagdaýyna seljerme

Ataýew A. 
Howanyň üýtgemeginiň şertlerinde Garagumyň ösümlik örtüginiň dinamikasy

Rahmanowa O.Ý. 
Türkmenistanyň çökündilerinde üçülenji we dördülenji floranyň emele gelmeginiň esasy tapgyrlary

Buşmakin A.G. 
Magdanly - Köýtendagyň metallogeniýasynyň esasy aýratynlyklary

Kepbanow Ýo.A. 
Türkmenistanda howanyň üýtgemegi meselesini çözmegiň kanuny taraplary

GYSGA HABARLAR

Annaniýazow K., Arzýamowa O., Hudaýnazarow S. 
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň töweregindäki ösümlik örtügini uzak aralykdan zondirlemek

Agaýewa L., Gurbanowa A., Kömekowa T. 
Aşgabat şäherindäki onkologiýa merkeziniň gurluşyk meýdançasynyň toprak we seýsmiki şertleri

Akmyradow A. 
Merkezi Köpetdagda hwoş görnüşli borjagyň çig mal baýlyklary

ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK

Saparmyradow A., Daňatarow A., Rustamow S. 
Gurak şertlerde agromelioratiw maşynlary ulanmagyň alamatlary