Mazmuny

Miras, #1, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #1, 2018 (.pdf)

Mazmuny

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

G. Amangulyýewa (Türkmenistan).
Golýazmalarda hatdatlyk sungaty.

Ýusupow (Türkmenistan).
Hekaýat hem hakykat.

M. Eşmuhamedowa (Özbegistan).
Ahmet Ýasawynyň filosofik-ahlak mirasy we onuň çeşmeleri.

B. Diwangulyýewa (Türkmenistan).
«Gorkut Ata» eposynda türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň şöhlelendirilişi.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (ýanwar-mart).

«Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň 2017-nji ýyldaky sanlarynyň mazmuny.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy