Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2014

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2014

MAZMUNY

Weısow S. K., Hamraıew G.O., Berdiniıazowa A.N. Radusnowa O.W. Garagum çölüniň relıefinde eol şekillerini kartalaşdyrmak

Saliıew A.S., Fedorko W.N. Gurak sebitleriň derıalarynyň gury aıaguçlarynyň tebigy — hojalyk toplumlary

Starodubsew W.M., Struk W.S. Suw howdanlarynyň kenar landşaftlaryna edıän täsiri

Baıramowa I.A. Goşmaça suw baılyklaryny almakda ileri tutulıan ugurlar

Mamedow E.İu., Durikow M.H., Mämmedow B.G. Türkmenistanyň öri meıdanlaryny aıawly peıdalanmak

Syçıew W.G., Şapowal O.A., Možarowa I.P., Korşunow A.A. Sazlaıjy serişdeleriň oba hojalyk ekinleriniň ösüşine, ıaıbaňlanşyna we önümliligine edıän täsiri

Söıünow O., Rozmetow K., Halimow W. Türkmenistanda oba hojalyk ekinlerini kökden daşary goşmaça iımitlendirmek

Gurbanmämmedowa G.M. Merkezi Köpetdagyň möhüm meıdançalarynda bitıän agaçjymak ösümlikler

Şapowalow T.W. Günbatar Türkmenistanyň gemrijileri

Zakarıaıewa S.I. Hazaryň Türkmen böleginde guwlaryň ıaıraışy, sany we goragy

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Babaıew A.G. Aral deňziniň basseıinde çölleşmek hadysalarynyň ylmy barlagy

GYSGA HABARLAR

Alibekow L.A. Çölleşmäge garşy göreşmegiň landşaft — geografik ıörelgesi

Miroşniçenko İu. M. Gurak zonada suksessiıalaryň — ösümlik toparlarynyň çalyşıan döwründe agdyklyk edıän görnüşleriň ähmiıeti

Ataıew S.A., Keljäıew P.Ş. Garagumda Türkmen kölüniň töwereginde buıany ösdürip ıetişdirme-giň mümkinçilikleri

Meňliıew Ş. Köıtendagyň dermanlyk ösümlikleri

Jumalyıew İa.J. „Bereketli Garagum” döwlet tebigy goraghanasynyň gymmatly ösümlikleri

Şestopal A.A., Hudaıgulyıew N. B. Düwürtikli asjagaz Bathyzda

Gazetow W.I., Homenko W.I. ABŞ-nyň Milli seıilgähleriniň sagaldyş-dynç alyş ähmiıetli baılyklary

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Astanow N.G. Garagumuň maldarçylyk hojalyklarynda gün energiıasyny peıdalanmagyň mümkin Çilikleri

Lurıewa I.I. Gaz känlerini işläp geçmegiň ekologik jähtleri

YLMYŇ TARYHYNDAN

Çeredniçenko W.P. Hazaryaka ekspedisiıasy barada ıatlamalar

İAŞ TOİ

Sergeı Kuzmiç Gorelow — 90 ıaşady

YLMYŇ İITGILERI

Söıünow Oraz (1945–2014)

„Çölleri özleşdirmegiň meseleleri” žurnalynda 2014-nji ıylda çap edilen makalalaryň görkezgiji


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy