Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2013

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2013

MAZMUNY

Atamyradow A. Günorta — Günbatar Türkmenistanda morfostruktura barlaglary.

Durdyıew H. Uly Balkandaky we Gubadagdaky buzlanmanyň yzlary

Starodubsew W.M. Iri suw howdanlarynyň ıokarlarynda täze deltalaryň aralyk emele gelmegiň monitoring

Genjiıew R.G. Türkmenabat şäheriniň we Repetek döwlet biosfera goraghanasynyň atmosferasynyň ıeriň üstüne ıakyn gatlagynyň häsiıetnamasy

Baıramow D. Garagumda suw üpjünçiliginiň tehniki-ykdysady görkezijileri

Babaıew A.G., Medeu A.R. Çölleri öwrenmekde we özleşdirmekde geografiıa ylmynyň ähmiıeti

Rahmanowa O., İollybaıew A. Türkmenistanyň gadymy pürlileriniň palinologik barlaglary

Asadowa K.K., Abdyıewa R.T. Azerbaıjanda gyrymsyja agaçjyk-syrkyn ekologik bütewi toplumlarynyň häzirki zaman ıagdaıy

Sakçyıew A. Tebigy populıasyıada toprak nematodlarynyň dikligine ıaıraışy

Öwezowa G. Merkezi Köpetdagyň etegindäki agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň zyıanly şirejeleri

Rozyıewa G.K. Yssy howa şertlerinde zenanlaryň bedeniniň goragy

Kepbanow İ., Atamyradow A. Türkmenistanda tokaılaryň goralmagynyň we peıdalanylmagynyň hukuk meseleleri

GYSGA HABARLAR

Iskanderow H. Baltaıew S. Daşky gurşawyň faktorlarynyň toplumlaıyn täsiri şertlerinde seleniň okislendirijilere garşy häsiıetleri

Ataıewa G.Ç. Uly göwrümli çägeasty süıji suw aıtymlarynyň döreışi

Ataıew E.A. Çölüň galofil ösümlik örtüginiň biologik-ekologik aıratynlyklary

Mamedow E.İu. Merkezi Köpetdagyň tokaı ösümliklerini dikeltmegiň ıollary

Atajanow İa.B. Sarygamyş çöketliginde bürgüdiň höwürtgelemegi

Pençukowskaıa T.I. Aıry-aıry olfaktor duıduryşlary we möçberleri bolan tanyş bioşikeslendiriş ıagdaıda gemirijileriň özüni alyp barşy

Aganyıazowa G.İa. Türkmenistanyň ıylanlarynyň ıaıraışynyň aıratynlyklary

Kulyıew N.A Türkmenistandaky iri gidrotehniki desgalar

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Reıimow B. Minerallaşan suwlary ulanmak bilen çölde gök ekin önümlerini ıetişdirmek

Nazarowa R.S., Kuraıewa E.D., Agaıewa S.S. Türkmenistan Ylymlar akademiıasynyň Botanika institutynyň Gerbariı gaznasy

Şammakow Ş., Gökbatyrowa O., Aganiıazowa G. Türkmenistanyň ıylanlary we olaryň möwsümler boıunça gije-gündizdäki işjeňligi

Myradow Ç.O. Çölde emeli ıagyş döretmegiň usullary barada

Garryıewa Ş.B. Türkmenistanda ekosyıahatçylygy ösdürmegiň başlangyçlary

YLMYŇ TARYHYNDAN

ROHYA-nyň akademigi I.P. Swinsowyň ıatlamalary

İAŞ TOİ

Atajan Öwezmuhammedow — 70 ıaşady

YLMYŇ İITGILERI

Budagow Budag—ogly


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy