Döwürleýiň ylmy neşirýatlar

Çölleri özleşdirmek meseleleri

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmek meseleleri

ÝUNEP we ESKATO çarçuwasynda Türkmenistanyň çöller institutynyň taýýarlaýan “Çölleri özleşdirme meseleleri” – halkara ylmy-amaly žurnaly 1967-nji ýyldan bäri çykýar. Ylmy barlaglaryň esasy netijeleri we dünýäniň aridli ýerlerini özleşdirme tejribeleri beýan edilýän žurnal dünýäda az neşir edilýän žurnallaryň biridir, onuň döwürleýinligi - ýylda 4 san, göwrümi - 8 çap kagyz, çykarymy - 300 nusga.

Žurnal rus dilinde çykýar, 1980-nji ýyldan 1999-njy ýyla çenli Amerikada “Allerton-Press” neşirýaty iňlis dilinde çykýar. Şonuň netijesinde žurnal uly meşhurlyk gazanýar, Merkezi Aziýada we çet ýurtlarda 100-den gowrak salgylarda giňden ýaýraýar. Redaksion toparynyň agzalarynyň we işjeň ýazarlaryň arasynda Orsyýetiň, ABŞ-nyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Yzraýylyň, Saud-Arabystanyň, Müsüriň we Merkezi Aziýanyň görnükli çöl öwrenijileri - alymlaryny görmek bolýar.

Žurnalyň sahypalarynda ulgamlaýyn nusgalyk ylmy we ylmy-amaly materiallary çap edilýär, ekologik heläkçilige sezewar bolan sebitlere, hususanda Aral we Aral ýakasyna aýratyn üns berilýär. 1999-njy ýyldan başlap žurnalda “Aral we onuň meseleleri” atly ýörite bir bölüm döredildi.

Žurnal ÝUNEP, GTS, PROON-yň maliýe goldawy bilen Aşgabat şäherinde neşir edilýär. žurnalyň redaksiýasy Türkmenistanyň tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň jaýynda ýerleşýär. žurnalyň salgysy: 744000, Türkmenistan, Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan , 15, tel.: /99312/ 94-14-05.


© 2003-2018, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy