Döwürleýiň ylmy neşirýatlar

Çölleri özleşdirmek meseleleri

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Çölleri özleşdirmek meseleleri» žurnaly

ÝUNEP we ESKATO çarçuwasynda Türkmenistanyň çöller
institutynyň taýýarlaýan “Çölleri özleşdirme meseleleri” – halkara
ylmy-amaly žurnaly 1967-nji ýyldan bäri çykýar. Ylmy barlaglaryň
esasy netijeleri we dünýäniň aridli ýerlerini özleşdirme
tejribeleri beýan edilýän žurnal dünýäda az neşir edilýän
žurnallaryň biridir, onuň döwürleýinligi - ýylda 4 san, göwrümi
- 8 çap kagyz, çykarymy - 300 nusga.

Žurnal rus dilinde çykýar, 1980-nji ýyldan 1999-njy ýyla çenli
Amerikada “Allerton-Press” neşirýaty iňlis dilinde çykýar. Şonuň
netijesinde žurnal uly meşhurlyk gazanýar, Merkezi Aziýada we çet ýurtlarda
100-den gowrak salgylarda giňden ýaýraýar. Redaksion toparynyň
agzalarynyň we işjeň ýazarlaryň arasynda Orsyýetiň,
ABŞ-nyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Yzraýylyň, Saud-Arabystanyň,
Müsüriň we Merkezi Aziýanyň görnükli çöl öwrenijileri –
alymlaryny görmek bolýar.

Žurnalyň sahypalarynda ulgamlaýyn nusgalyk ylmy we ylmy-amaly materiallary çap
edilýär, ekologik heläkçilige sezewar bolan sebitlere, hususanda Aral we Aral ýakasyna
aýratyn üns berilýär. 1999-njy ýyldan başlap žurnalda “Aral we
onuň meseleleri” atly ýörite bir bölüm döredildi.

Žurnal ÝUNEP, GTS, PROON-yň maliýe goldawy bilen Aşgabat şäherinde
neşir edilýär. žurnalyň redaksiýasy Türkmenistanyň
tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi
milli institutynyň jaýynda ýerleşýär.

Žurnalyň salgysy: 744000, Türkmenistan, Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan , 15, tel.: /99312/ 94-14-05.


e-mail: info@science.gov.tm © 2003-2018, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy