Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Ylmy-gumanitar ulgamy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2015-08-17

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň uly maslahatlar zalynda iş maslahaty geçirildi. Onda döwlet Baştutanymyzyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji awgustda geçiren giňişleýin mejlisinde öňde goýan wezipeleriniň çäklerinde ylmy-gumanitar pudagy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Aşgabatda halkara ylmy maslahat işini tamamlady

2015-06-14

Şu gün türkmen paýtagtynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahatynyň ikinji-jemleýji güni boldy. Oňa dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan görnükli alymlar gatnaşdylar.


Aşgabatda halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady

2014-11-17

Su gun paytagtymyzda “Arheologiya tapyndylaryny owrenmekde we muzeylesdirmekde Turkmenistanyn tejribesi” atly uc gunluk halkara ylmy maslahat oz isini tamamlady.


Milli Liderimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri hakyndaky ensiklopediıasynyň bäşinji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

2013-09-02

Şu gün ıurdumyzyň Saglygy goraıyş we derman senagaty ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Prezidenti, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň akademigi Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly düıpli ylmy işiniň bäşinji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.


Köıtendagyň täze tapyndylary

2013-06-21

İUNESKO-nyň halkara bilermenleriniň türkmen ornitologlary bilen Köıtendaga bolan üçünji ekspedisiıasynyň çäklerinde geçirilen meıdan gözlegleri netijesinde guşlaryň ıerli görnüşleri üçin iki sany räze görnüşini ıüze çykardylar


Nowruz halklary parahatçylygyň, dostlugyň we döredijiligiň bähbidine birleşdirıär

2013-03-22

Türkmenistanyň Prezidenti „Nowruz-parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara maslahatyna gatnaşdy


Türkmenistan—ABŞ: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

2013-03-05

Şu gün Türkmenistanyň Bilim ministrliginde Miçigan uniwersitetiniň (Amerikanyň Birleşen Ştatlary) Düıpli ylymlar merkeziniň direktory...


Guga çigildemi

2013-02-25

Biziň ıurdumyzyň çäklerinde çigildemleriň 16 görnüşi: gyzyl gülli — Wilson, beıik, guşgy, Mihel, Guga, Boçanes we sary — Leman ıaly görnüşleri ösıär.

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
© 2003-2017, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.