Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Mikroskop astyndaky öıjükler

2013-02-07

Derman ösümlikleini ösdürip ıetişdirmekde biotehnologiıa usullary aıratyn gymmatly häsiıete eıedir.


Taryh ylmyny ösdürmek-döwletiň we jemgyýetiň ösüşiniň möhüm şertidir

2011-01-27

Türkmenistanyň akademiki we pudaklaýyn institutlarynda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde aspirantura we doktorantura girmek, şeýle hem alymlyk derejelerini goramak üçin resminamalary kabul etmek ýakyn günlerde tamamlanýar.


Paýtagtymyzda alternatiw energetika boýunça halkara forumy öz işini tamamlady

2010-02-26

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meselelerine bagyşlanan halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady.


Energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri alymlaryň üns merkezinde

2010-02-25

Şu gün türkmen paıtagtynda «Türkmenistanda energiıanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahaty öz işine başlady, ol Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we howandarlygy esasynda geçirilıär.


«Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

2010-02-24


Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň göçme Umumy ýygnagyndan

2010-01-21

Şu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň göçme Umumy ýygnagy geçirildi, ol milletiň Lideri tarapyndan türkmen alymlarynyň öňünde goýlan wezipeleri iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň meselelerine bagyşlandy


Türkmenistanda alternatiw energetika: mümkinçilikler we perspektiwalar

2009-12-23

Soňky ýyllarda dünýäniň köp ýurtlarynda alymlar okgunly ösüşe eýe bolan adaty däl çeşmelerden alynýan alternatiw energiýasynyň önümçiligini we ulanylmagyny «geljegiň energetikasy» diýip atlandyrýarlar.


Okgunly ösüşiň we progresiň maksatlaryna gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygy

2009-12-02

Şu gün Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň, ylmyň, meýilleşdirmegiň bilimiň hilini ýokarlandyrmakda ornuna bagyşlanan bilermenleriň halkara forumy öz işini dowam etdirdi.

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
© 2003-2017, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.