Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Nowruz halklary parahatçylygyň, dostlugyň we döredijiligiň bähbidine birleşdirıär

2013-03-22

Türkmenistanyň Prezidenti „Nowruz-parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara maslahatyna gatnaşdy


Türkmenistan—ABŞ: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

2013-03-05

Şu gün Türkmenistanyň Bilim ministrliginde Miçigan uniwersitetiniň (Amerikanyň Birleşen Ştatlary) Düıpli ylymlar merkeziniň direktory...


Guga çigildemi

2013-02-25

Biziň ıurdumyzyň çäklerinde çigildemleriň 16 görnüşi: gyzyl gülli — Wilson, beıik, guşgy, Mihel, Guga, Boçanes we sary — Leman ıaly görnüşleri ösıär.


Mikroskop astyndaky öıjükler

2013-02-07

Derman ösümlikleini ösdürip ıetişdirmekde biotehnologiıa usullary aıratyn gymmatly häsiıete eıedir.


Taryh ylmyny ösdürmek-döwletiň we jemgyýetiň ösüşiniň möhüm şertidir

2011-01-27

Türkmenistanyň akademiki we pudaklaýyn institutlarynda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde aspirantura we doktorantura girmek, şeýle hem alymlyk derejelerini goramak üçin resminamalary kabul etmek ýakyn günlerde tamamlanýar.


Paýtagtymyzda alternatiw energetika boýunça halkara forumy öz işini tamamlady

2010-02-26

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meselelerine bagyşlanan halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady.


Energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri alymlaryň üns merkezinde

2010-02-25

Şu gün türkmen paıtagtynda «Türkmenistanda energiıanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahaty öz işine başlady, ol Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we howandarlygy esasynda geçirilıär.


«Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

2010-02-24


Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň göçme Umumy ýygnagyndan

2010-01-21

Şu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň göçme Umumy ýygnagy geçirildi, ol milletiň Lideri tarapyndan türkmen alymlarynyň öňünde goýlan wezipeleri iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň meselelerine bagyşlandy


Türkmenistanda alternatiw energetika: mümkinçilikler we perspektiwalar

2009-12-23

Soňky ýyllarda dünýäniň köp ýurtlarynda alymlar okgunly ösüşe eýe bolan adaty däl çeşmelerden alynýan alternatiw energiýasynyň önümçiligini we ulanylmagyny «geljegiň energetikasy» diýip atlandyrýarlar.


Okgunly ösüşiň we progresiň maksatlaryna gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygy

2009-12-02

Şu gün Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň, ylmyň, meýilleşdirmegiň bilimiň hilini ýokarlandyrmakda ornuna bagyşlanan bilermenleriň halkara forumy öz işini dowam etdirdi.


“Täze Galkynyş döwri we türkmen diliniň hem edebiýatynyň ösüş ýollary” ady bilen ylmy maslahat geçdi

2007-12-09

Üstümizdäki ýylyň Bitaraplyk aýynyň 8-nde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 12 ýyllygyna we talyp ýaşlaryň gününe bagyşlap “Täze Galkynyş döwri we türkmen diliniň hem edebiýatynyň ösüş ýollary” ady bilen ylmy maslahat geçdi.


"Täze Galkynyş döwründe Türkmenistanyň ylym ulgamyndaky özgerişler" atly ylmy maslahatyny geçirdiler

2007-12-07

2007-nji ýylyň Bitaraplyk aýynyň 6-synda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeş, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Umumymilli "Galkynyş" hereketi bilen bilelikde Türkmenistanyň baky Bitaraplyk baýramynyň 12 ýyllygy we Talyp ýaşlaryň güni mynasybetli "Täze Galkynyş döwründe Türkmenistanyň ylym ulgamyndaky özgerişler" atly alymlaryň, syýasatçylaryň, hünärjggnleriň, professor mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň ylmy maslahatyny geçirdiler.


Türkmenistanda "Täze eýýamyň Yüpek ýoly" taslamasy boýunça hyzmatdaşlar duşuşdylar

2007-11-21

AŞGABAT, Sanjar aýynyň 19-y (TDH). Şu gün paýtagtymyzda NATO-nyň Ylym baradaky ko mitetiniň "Täze eýýamyň Ýüpek ýoly" taslamasynyň Geňeşiniň XVI mejüsi hem-de Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň tehniki hünärmenleriniň VI duşuşygy açyldy. Halkara forumy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeş tarapyndan guraldy, Onuň işine Kawkaz, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Owganystanyň ylym-bilim ulgamlarynyň wekilieri, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Awstriýadan, Daniýadan, Norwegiýadan, Belgiýadan, Slowakiýadan, Türkiýeden, Polşadan, Gollandiýadan, Russiýadan, Belarusdan informasion-kommunikasiýa tehnologiýalary babatda hünärmenler, Ýewraziýa uniwersitetlerinden alymlar, Türkmenistanyň ylym-bilim uigamyna birikdirilen hyzmatdaş guramalaryň wekilleri gatnaşýar.


"Òäzå eýýamyň ýüpek ýoly" taslamasynyň Geňeşiniň 16-njy we Kawkaz hem-de Merkezi Àziýà ylym-bilim torlarynyň Internet teklipleri boýunça guramasynyň 6- njy maslahatl

2007-11-15

2007-nji ýólóň Sanjar àýónóň 19-22 aralygynda Aşgabat şäherinde Demirgazyk Atlantik Şertnama Guramasynyň Ylym maksatnamasynyn "Òäzå eýýamyň ýüpek ýoly" taslamasynyň Geňeşiniň 16-njy we Kawkaz hem-de Merkezi Àziýà ylym-bilim torlarynyň Internet teklipleri boýunça guramasynyň 6- njy maslahatlary geçirilýär.

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: info@science.gov.tm © 2003-2018, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy