Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

"Harby adalgalaryň sözlügi" neşir bolup çykdy

2007-09-17

Sözlük Türkmenistanyň Milli ýaragly güýçleriniň düzgünnamalaryna, taktika, atyş, nyzam taýýarlygyna, Raýat goranyşyna, harby tehnika, söweş sungatyna, harby gullukçylaryň gündelik hajatlaryna we ş.m. degişli 5000 çemesi sözlük makalalaryny öz içine alýar.


"Ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň girewidir" atly ylmy maslahaty

2007-04-12

2007-nji ýylyň Gurbansoltan aýynyň 12-sinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşi Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi bilen bilelikde "Ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň girewidir" atly ylmy maslahatda nutuklar görnüşinde oba hojalyk ugrunda soňraky ýyllarda işlenip taýýarlanan ylmy barlaglaryň netijeleri tanyşdyryldy.


Türkmenistanyň XX Halk Maslahatynda garaljak meselelere bagyşlanan maslahat bolup geçdi

2007-03-19

2007-nji ýylyň Nowruz aýynyň 19-ynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşde Türkmenistanyň XX Halk Maslahatynda garaljak meselelere bagyşlanan maslahat bolup geçdi.


"Gadymy Oguz iline Nowruz gelipdir"

2007-03-16

2007-nji ýylyň Nowruz aýynyň 16-synda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşiň mejlishanasynda "Gadymy Oguz iline Nowruz gelipdir" atly temadan folklor bäsleşigi bolup geçdi.


"Juma Al-Majid" medeni miras merkeziniň ýolbaşçysy Juma Al-Majid bilen duşuşyk bolup

2007-03-10

2007-nji ýylyň Nowruz aýynyň 8-inde Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň mejlisler zalynda Birleşen Arap Emirlerikleriniň "Juma Al-Majid" medeni miras merkeziniň ýolbaşçysy Juma Al-Majid bilen duşuşyk bolup, oňa Türkmenistanda zähmet çekýän ylmy işgärler gatnaşdylar


Täze immunologiki çemeleşmäni işläp düzdüler

2004-01-20

Türkmen döwlet lukmançylyk inztitutynyň immunolog-alymlary holesistitleriň anyklamasyna we bu patologiıada derman otlaryň gaınatmasynyň ulanylmagynyň netijeliliginiň kesgitlemesine baş-bütin täze – immunologiki çemeleşmäni işläp düzdüler.


İokanç endokarditiň kriterilerini we ony anyklamak we bejermek

2004-01-20

Kardiologiıa ylmy-kliniki merkeziniň işgärleri ıokanç endokarditiň kriterilerini we ony anyklamak we bejermek üçin täze çemeleşmeleri işläp düzdüler. Munuň netijesinde bolsa 80-90% çenli näsaglar gutulyp çykıar.


Azalmagyny ıüze çykarmaga

2004-01-20

Onkologiıa ylmy-kliniki merkeziniň ylmy barlaglary Türkmenistanda soňky 10 ıylyň içinde öıken raky keselliligiň 7,6-dan 4,1 çneli, ölümliligiň bolsa 7,1-den 3,9 çenli azalmagyny ıüze çykarmaga mümkinçilik berdiler.


Lukmançylyk täzelikler

2004-01-15

Gurbansoltan eje adyndaky Enäniň we çaganyň saglygyny goramak ylmy-kliniki merkeziniň işgärleri ıüze çykarylan garyn-içege traktynyň ıokarky bölekleriniň bozulmalarynyň we çagalaryň giň ıaıran allergiki keslelleriniň kliniki-morfologiki we immunologiki aıratynlyklarynyň esasynda toplumlaıyn terapiıanyň tertibini işläp düzdüler we ornaşdyrdylar.

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: info@science.gov.tm © 2003-2018, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy