Habarlar

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2018-01-12

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda «Hormatly Prezidentimiziň nusgalyk eserleriniň türkmen dil bilimini ösdürmekdäki wajyp orny» atly seminar-maslahaty geçirildi. Ylmy maslahata Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň habarçy agzasy T. Annagulyýew, Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ylmy işgärleri A. Nurmuhammedow, A. Geldimyradow, M.Jepbarowa, M. Hommaýewa, G. Gurbangeldiýew çykyş etdiler.

Ylmy maslahatda çykyşlar:

1. Hormatly Prezidentimiziň türkmen dilini kämilleşdirmek we ösdürmek baradaky ýörelgeleri.

2. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Älem içre at gezer» romanynda dil serişdeleri.

3. Hormatly Prezidentimiziň «Arşyň nepisligi» atly eserinde halyçylyk bilen baglanyşykly sözler.

4. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ensiklopedik kitaplary türkmen dil biliminiň egsilmez çeşmesidir.

5. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda ýer-ýurt atlarynyň ulanylyşy.|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy