Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

I Türkmen-hytaý ylmy-innowasiýa forumy öz işine başlady

2017-10-11

Paýtagtymyzda «Innowasiýalar, täze tehnologiýalary we olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» atly I Türkmen-hytaý forumy açyldy.


TYA-nyň Taryh insitutynda «Taryhda unudylmadyk waka» atly ylmy -amaly maslahaty geçdi

2017-10-04


Aşgabat 2017-niň şowhunly ýapylyş dabarasy

2017-09-29

Olimpiýa stadionynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasy boldy


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda «Saglygyň sakasy ruhubelentlikdir» atly ylmy seminar-maslahaty geçirildi

2017-09-28


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: on ikinji gün

2017-09-28


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: on birinji güni

2017-09-27


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: onunjy gün

2017-09-26


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: dokuzynjy gün

2017-09-25


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: sekizinji gün

2017-09-24


Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat

2017-09-22


Aşgabat 2017 oýunlarynyň bäşinji güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat

2017-09-21


Surat galereýasy: Aşgabat 2017-niň dördünji güni

2017-09-20


Oýunlaryň dördünji güni Türkmenistanyň öňdeligini tassyklady

2017-09-20

Olimpiýa şäherçesinde «Aşgabat 2017» oýunlary dowam edýär. Şu gün sportuň 11 görnüşI boýunça bäsleşikler geçirildi we olaryň bäşisinde medallar ugrundaky göreşler ýaýbaňlandyryldy.


Aşgabat 2017: 18-nji sentýabrda bolup geçjek wakalar barada gysgaça maglumat

2017-09-19


TYA-nyň Taryh institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-09-13

2017-nji ýylyň 12-nji sentýabrda TYA-nyň Taryh institutynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde ýurdumyzdaÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi mynasybetli «Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
© 2003-2017, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.