«Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar» atly halkara ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Hormatly kärdeşler!

Sizi 2017-nji ýylyň 12-13-nji iıuny aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

Halkara maslahat Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2016-njy ýylyň 4-nji noýabrynda kabul eden № 14989 Karary esasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan geçirilýär.

Guramaçy — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

Maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis, rus dilleri

Ylmy maslahatyň tematikasy:

  • Türkmenistanyň ykdysady pudaklaryny kämilleşdirmek boýunça ylmyň we tehnikanyň gazananlary, ykdysadyýet ylymlary;
  • nebit-gaz toplumynda, energetikada, oba hojalygynda, gurluşykda, binagärlikde, seýsmologiýada, dokma senagatynda, lukmançylykda we derman senagatynyň önümçiliginde hem-de beýleki pudaklarda innowasion tehnologiýalar;
  • ynsanperwer ylymlary;
  • tebigaty goramak, ekologiýa we tebigy serişdeleri netijeli peýdalanmak;
  • geomaglumat ulgamlary, nanotehnologiýalar, biotehnologiýalar;
  • energiýa we serişde tygşytlaýjy tehnologiýalar, energiýanyň alternatiw çeşmeleri;
  • maglumat we telekommunikasion tehnologiýalar.

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boýunça, maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Maslahata gatnaşmak üçin resminamalar 2017-nji ýylyň 7-nji martyna çenli kabul edilýär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin talaplar.

GURAMAÇYLYK TOPARY

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň işine gatnaşmak üçin materiallaryň resmileşdirilmegine bildirilýän

© 2003-2017, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.