Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Türkmenistan – Altyn Asyr
Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komiteti
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy ýurdumyzyň bitewi ylmy-tehniki syýasatynyň alnyp barylmagyny üpjün etmek, ylmyň iň täze gazananlaryny durmuşa giňden ornaşdyrylmagyny çaltlandyrmak, ylmy-tehniki ösüşin döwlet maksatnamalaryny hemmetaraplaýyn işläp düzmek hem-de yzygiderli we netijeli durmuşa geçirmek boýunça iş alyp barýan döwlet edarasydyr.Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2018-nji ýyl: ylym we bilim

2019-02-27

Geçen ýyl hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolan ylym we bilim ulgamlarynda durmuşa geçirilen möhüm özgertmelere we şanly wakalara beslendi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk boýunça hökümet mejlisini geçirdi

2019-01-30

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk boýunça Ministrler Kabinetiniň käbir agzalary bilen nobatdaky mejlisi geçirdi.

Resmi habarlar

2019-01-30

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ykdysadyýetimizde tutýan ornuny ýokarlandyrmak, ylmyň gazananlarynyň bäsleşige ukyplylygyny üpjün etmek, ylmy-barlag edaralarynyň alyp barýan....

Türkmen ylmynyň ägirtleri: Sary Karanowyň doglan gününiň 110 ýyllygyna

2019-01-24

Uly adamlaryň: «Ulalaňda kim boljak?» diýen sowalyna jogap beren çagalaryň köpüsi göwün beren kärinde işlemez.

MALYM BAR — HALYM BAR

2019-01-19

Häzirki zaman maldarçylygynyň öňde-baryjy usullaryny, ösen innowasion tehnologiýalary pudaga ornaşdyrmak bilen, maldarçylygy senagat görnüşinde ösdürmäge ýurdumyzda örän uly ähmiýet berilýär.

Jemgyýetçilik ösüşiniň bähbidine ylmyň we işewürligiň hyzmatdaşlygy

2018-11-30

Ylym tutuş adamzadyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr, taryhda ösüşleriň binýadydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2018-11-28

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

Bildirişler

«Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2019-njy ıylyň iıun aýynda Aşgabat şaherinde geciriljek atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga cagyryarys.


Ylmy neşirýatlar

Türkmenistanda ylym we tehnika

"Türkmenistanda ylym we tehnika" atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Žurnal sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär

Kitaphana

ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY

Täze ýylyň ilkinji suni, ilkinji sagady, ilkinji minutlary rowaçlyklara beslenip geldi. Ýylyň ilkinji güni dünýä inen taýçanagyň altynsow reňkem, sakar tagmasydyr sekilem, taýçanaga ömrüniň ilkinji günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň nazar salmagam döwletlilikden nyşan.
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy